GoMaxx Webshop          AutoStyle-GoMaxx Webshop          SlimeRepair.com          GLS Track & Trace
GRATIS VERZENDING bij bestellingen in onze webshopGRATIS VERZENDING bij bestellingen in onze webshop
Welkom bij Auto Stootlijsten - Bescherming voor bumpers en deuren
(0 item) - € 0,00

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Algemene Voorwaarden AutoStootLijsten

Algemene Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden hebben betrekking op:  

AutoStootLijsten
Graanmarkt 9
1681 PA  Zwaagdijk-Oost

 

Artikel 1. Geldigheid
1.1 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten gedaan aan of aangegaan met derden.
Zij vormen een integrerend onderdeel van de aanbiedingen en/of overeenkomsten.

1.2 
Eventueel toepasselijke inkoopvoorwaarden van derden blijven onverlet voor zover niet in strijd met deze algemene voorwaarden van AutoStootLijsten. 
In het geval dat het bepaalde in de inkoopvoorwaarden in strijd is met het bepaalde in deze algemene voorwaarden van AutoStootLijsten, 
is het bepaalde in deze algemene voorwaarden van AutoStootLijsten bindend.

1.3 
Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover schriftelijk is overeengekomen.

1.4 
De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden, of van de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, laten de overige bedingen onverlet.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 
Alle aanbiedingen, in welke vorm ook door AutoStootLijsten gedaan, zijn vrijblijvend en dienen als een geheel te worden beschouwd,tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.

2.2 
Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d., welke AutoStootLijsten bekend maakt in catalogi, circulaires of anderszins, zijn voor AutoStootLijsten niet bindend 
en zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen AutoStootLijsten aanbiedt. Afwijkingen geven de klant geen recht om de ontvangst van de 
producten en/of zaken dan wel de betaling daarvan te weigeren of enigerlei schadevergoeding van AutoStootLijsten te verlangen.

2.3 
AutoStootLijsten behoudt zich te allen tijde het recht voor orders te weigeren zonder opgave van redenen.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de aangeboden producten en/of diensten door het plaatsen van een bestelling in de web-shop of winkel te Oss van AutoStootLijsten.
Orders worden slechts aanvaard tegen tarieven zoals deze gelden op de dag van levering, tenzij bij het aanvaarden van de order de prijs en/of korting uitdrukkelijk is overeengekomen 
en deze door AutoStootLijsten schriftelijk is/zijn bevestigd dan wel aanvaard. Aan oude publicaties etc. waarin andere tarieven en kortingen worden genoemd dan de voor de betreffende order 
door AutoStootLijsten vastgestelde tarieven en kortingen, kunnen geen rechten worden ontleend.

3.2 
Alle door AutoStootLijsten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.

3.3 
Verzending en vervoer van producten en zaken binnen de Benelux geschiedt voor rekening en risico van de klant. 
De kosten van verzending en vervoer van producten en/of zaken zijn voor rekening van AutoStootLijsten ingeval de zending een netto factuurbedrag van € 150 of meer uitmaakt, 
met uitzondering van het buitenland.

3.4 
Producten en/of zaken welke door AutoStootLijsten niet op voorraad worden gehouden, kunnen te allen tijde door AutoStootLijsten ten behoeve van de klant worden besteld. 
De koper verplicht zich tot afname van deze speciaal voor hem bestelde producten en/of zaken. 
Speciaal door AutoStootLijsten bestelde producten en/of zaken worden door AutoStootLijsten na aflevering niet retourgenomen.

3.5 
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten van het personeel van AutoStootLijsten binden deze laatste niet, voor zover ze door AutoStootLijsten niet schriftelijk zijn bevestigd dan wel aanvaard. 
Als ondergeschikten zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

3.6 
Overeenkomsten zijn eerst bindend voor partijen na schriftelijke orderbevestiging.

3.7 
Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts geldig indien deze door AutoStootLijsten schriftelijk zijn bevestigd 
en hier tegen binnen 3 werkdagen na verzending van de bevestiging door de klant geen schriftelijk bezwaar is gemaakt.

3.8 
AutoStootLijsten is ten allen tijde gerechtigd om van de klant genoegzame zekerheid te verlangen ter voldoening van al hetgeen de klant aan AutoStootLijsten verschuldigd is en zal zijn. 
Indien de klant in gebreke blijft met het stellen van de door AutoStootLijsten verlangd genoegzame zekerheid, is AutoStootLijsten bevoegd, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, 
hetzij de overeenkomst te ontbinden. Met betrekking tot opschorting en ontbinding van de overeenkomst is het gestelde in artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4. Garantie
4.1 
Met inachtneming van hetgeen hieromtrent elders in deze algemene voorwaarden is gesteld, garandeert AutoStootLijsten de kwaliteit respectievelijk de goede werking van door derden 
geleverde producten en/of zaken, doch deze garantie reikt nimmer verder dan de garantie die aan AutoStootLijsten door zijn leveranciers wordt gegeven.

4.2 
Van iedere eventuele fabrieksgarantie met betrekking tot door AutoStootLijsten geleverde producten en/of zaken zal AutoStootLijsten de koper desgevraagd op de hoogte stellen. 
Door AutoStootLijsten geleverde producten en/of zaken vallende onder de fabrieksgarantie, dienen ter garantie beoordeling franco aan AutoStootLijsten te worden gezonden. 
AutoStootLijsten verplicht zich tot ondersteuning van gegrond lijkende garantieaanspraken van de klant jegens de fabrikant.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
5.1 
AutoStootLijsten is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door gebruik van door AutoStootLijsten geleverde producten en/of zaken, 
tenzij voornoemde schade is ontstaan door opzet of grove schuld van AutoStootLijsten.

5.2 
AutoStootLijsten is niet aansprakelijk voor enige beschadiging of waardevermindering van producten en/of zaken ontstaan tijdens verzending ervan.

5.3 
Met inachtneming van het hiervoor gestelde reikt de aansprakelijkheid van AutoStootLijsten nimmer verder dan de dekking van de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

5.4 
In de bedingen in bovenstaande artikelen wordt de aansprakelijkheid van AutoStootLijsten uitgesloten voor zover dit niet in strijd is met dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1
Totdat alle vorderingen die AutoStootLijsten heeft of zal verkrijgen op de klant, uit welke hoofde ook, volledig zijn betaald, blijven de geleverde producten en/of zaken voor rekening 
en risico van de klant en hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, uitsluitend eigendom van AutoStootLijsten.

6.2 
De klant is niet bevoegd deze producten en/of zaken aan derden in onderpand te geven of in eigendom over te dragen.

6.3 
Ingeval de klant enige verplichting uit een met AutoStootLijsten gesloten overeenkomst niet nakomt, is deze laatste zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de producten en/of zaken 
terug te nemen, terwijl de koper verplicht is de producten en/of zaken als dan op eerste afroep franco aan AutoStootLijsten/ te retourneren. 
Ingeval AutoStootLijsten een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud wordt/worde de overeenkomst(en) ook zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, 
onverminderd het recht van AutoStootLijsten tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en interest.

6.4 
De klant is verplicht AutoStootLijsten terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op producten en/of zaken 
waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust.

6.5 
Mocht te eniger tijd blijken dat de klant niet aan deze verplichtingen heeft voldaan, dan is deze een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd 
van 10% van het onbetaalde gedeelte van het verschuldigde.

Artikel 7. Betaling
7.1 
Betalingen dienen te geschieden volgens schriftelijk overeengekomen termijn (rembours, vooruit, of binnen 8, 30 of 60 dagen), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 
AutoStootLijsten verstuurd geen artikelen en orders onder rembours.

7.3 
Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van AutoStootLijsten of op een door AutoStootLijsten aan te wijzen rekening.

7.4 
Reclames, van welke aard dan ook geven de opdrachtgever nimmer het recht betaling van een factuur te weigeren en/of op te schorten.

7.5 
Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen de in deze voorwaarden voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn, 
wordt de klant geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, in dat geval zal AutoStootLijsten gerechtigd zijn, boven het aan haar verschuldigde, 
de wettelijke rente vermeerderd met 3% in rekening te brengen vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand.

7.6 
Alle kosten vallende op de inning van enig door de klant aan AutoStootLijsten verschuldigd bedrag -gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk zijn voor rekening van de klant. 
Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de koper verschuldigd in ieder geval waarin AutoStootLijsten zich voorinvordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. 
Zij bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van 350 euro. Uit het enkele feit dat AutoStootLijsten zich heeft verzekerd van de hulp van een derde, blijkt de grootte van 
en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 
Artikel 8. Reclame, opschorting en ontbinding
8.1 
Reclames, zowel op de uitvoering van de overeenkomst als ook op de facturen, kunnen slechts worden ontvangen wanneer deze schriftelijk en aangetekend zijn ingediend, 
binnen 8 dagen na kennisneming van het feit waarover gereclameerd wordt, of na toezending van de facturen.

8.2 
Retourzending door de klant, alsmede retour name met medewerking van vertegenwoordigers van AutoStootLijsten kunnen uitsluitend leiden tot ontbinding van de overeenkomst indien 
en voor zover AutoStootLijsten zich hiermede akkoord heeft verklaard. De retourzending dient franco verzonden te worden en dient altijd vergezeld te gaan met een goedgekeurd retourformulier 
voorzien van retournummer en met vermelding van het factuurnummer waarmee de producten en/of zaken zijn gefactureerd. 
AutoStootLijsten behoudt zich het recht voor om bij creditering van het retour gekomen producten en/of zaken 10% behandelingskosten aan de klant in rekening te brengen 
indien het retourformulier niet volledig is ingevuld. Producten en/of zaken welke langer dan 1 maand in het bezit van de klant zijn, worden niet voor retour  name geaccepteerd.
Indien na schriftelijke goedkeuring van AutoStootLijsten alsnog artikelen langer dan 1 maand retour mogen, worden hier voor AutoStootLijsten geldende retour prijzen berekend.

Artikelen welke nooit voor retour in aanmerking komen zijn:

-Gebruikte artikelen
-Artikelen zonder originele verpakking of beschadigde verpakking.
-Gespoten artikelen.
-Speciaal bestelde artikelen.
-Beschadigde artikelen.
-Niet meer te herverpakken artikelen.
-Vervallen artikelen.
-Uitlopende artikelen.

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

8.3 
Indien de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen welke voor hem uit enige met AutoStootLijsten gesloten overeenkomst voortvloeien, 
alsmede in het geval van faillissement danwel aanvraag van faillissement of surseance van betaling van de klant dan wel aanvraag van voornoemde surseance of bij stillegging of liquidatie 
van diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. AutoStootLijsten zal dan gerechtigd zijn, zonder rechterlijke tussenkomst 
elk deze overeenkomsten geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat AutoStootLijsten tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de aan AutoStootLijsten 
verder toekomende rechten. AutoStootLijsten zal gerechtigd zijn van de klant betaling te vorderen van reeds gemaakte kosten, schade en interesse, 
daaronder begrepen de door AutoStootLijsten gederfde winst, veroorzaakt door de tekortkoming van de klant.

8.4 
Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is zowel AutoStootLijsten als ook de klant gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering 
van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.

8.5 
Als overmacht wordt ondermeer beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade 
en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluitingen, oproer, zowel hier te lande als in het land van herkomst van materialen, 
oorlog of oorlogsgevaar hier te lande of in andere landen, verlies of beschadiging van materiaal bij transport, ziekte van ondervangbare werknemers, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, 
buitengewone omstandigheden zoals uit- en invoerverboden, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in het bedrijf, gebrek aan of storingen in middelen 
van vervoer, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers, uitval van elektriciteit en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken 
en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van AutoStootLijsten vallen.

8.6 
Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort ten gevolge van overmacht, is degene in wiens opdracht of op wiens verzoek de opschorting plaatsvindt, verplicht binnen 14 dagen 
te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

8.7 
AutoStootLijsten is gerechtigd betaling te vorderen van werkzaamheden welke voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht alsmede van deelleveringen 
welke door AutoStootLijsten zijn gedaan voordat van de overmacht sprake is.

8.8 
AutoStootLijsten heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die de overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.

8.9 
Ingeval van ontbinding op opschorting der overeenkomst door AutoStootLijsten ten gevolge van overmacht, zal deze niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Artikel 9. Geschillen
9.1 
Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen,welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verbandhoudende met aanbiedingen of overeenkomsten, 
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelve en haar uitleg of uitvoering, zijn onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter 
welke bevoegd is in de vestigingsplaats van AutoStootLijsten, zulks onverminderd de bevoegdheid van AutoStootLijsten om desgewenst de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever te adiëren.

9.2 
Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is overigens het Nederlands Recht toepasselijk.